Søgefunktion:

Søg på denne side ved at trykke F3 + "søgeord" (=det ord du vil søge efter)

f.eks.: F3 + afghanistan

 

Kristendemokraterne.

 

Først DANMARK FOR FRED's kommentarer

- dernæst følger partiets principprogram for fred og sikkered

- til sidst Kristendemokratiske folketingskandidater som er værd at lægge

mærke til i fredspolitsk henseende

 

Kommentarer:

 

21.februar 2011

 

Kære vælger!

 

Kristendemokraterne har skrevet et meget fint principprogram om Forsvar og sikkerhed -

som DANMARK FOR FRED glæder sig meget over og støtter, et lang stykke hen ad vejen.

Det skal dog bemærkes, at det er et principprogram og således meget u-konkret.

 

Kristendemokraterne giver en flot definition på et ægte Forsvar, som skal have:

 

”… et retfærdigt formål, dvs. selvforsvar, beskyttelse af uskyldiges liv og sikring af grundlæggende menneskelige rettigheder.”

 

 

En anden vigtig sætning til den nuværende debat er:

 

Krig skal ligeledes afvises som middel til fremme af demokrati i andre lande.”

 

Dette indebærer forhåbentlig, at Kristendemokraterne aldrig vil stemme for udsendelse af danske soldater til at føre krig i fremmede lande (- som vi indenfor de seneste 10 år har gjort i Irak og Afghanistan).

Heller ikke, hvis der hænger én eller anden politisk gulerod for enden af ja-stemmen.

 

Man kan dog blive lidt usikker på partiets ærlige holdninger til dette, da det lidt længere nede i teksten står:

 

”… men forsvaret skal i så vid udstrækning som muligt være orienteret mod internationale opgaver…”

 

Det virker som om denne sætning er indsat som en ”hovsa-løsning”?

DANMARK FOR FRED spørger om Kristendemokraterne således er med på de fleste andre partiers galej, der indebærer, at Forsvarets nye kerneopgave er, at sende soldater i krig i fremmede lande?

DANMARK FOR FRED synes det står lidt uklart.

 

Herefter følger fine forslag til civil værnepligt for alle unge - og om at skabe en alliance af demokratier, der aktivt arbejder for fred og sikkerhed.

DANMARK FOR FRED mener, at der også internt i Nato og EU må findes lande, der har en fredeligere holdning end Danmark har for øjeblikket, til at løse konflikter. Dem skal vi arbejde sammen med i fremtiden.

 

Tak for et fint principprogram, det bør vække opmærksomhed hos freds-elskende vælgere.

 

Med venlig hilsen

DANMARK FOR FRED

 

*** 

 

Herunder følger Kristendemokraternes principprogram for Forsvar og sikkerhed:

 

 

Link: http://v1.kd.dk/filer/Principprogram%202008.pdf

 

3.3 Forsvar og sikkerhed

Da mennesket er ufuldkomment, kan krige og konflikter mellem stater, folk og

enkeltmennesker ikke undgås. Én bestemt måde at indrette samfundet på vil aldrig

helt eliminere konflikter mellem mennesker, men demokrati, fattigdomsbekæmpelse

og internationalt samarbejde vil bidrage til en tryggere og mere stabil verden.

 

Med udgangspunkt i menneskeværdet er det svært at forsvare krig. Mennesket må

aldrig gøres til et middel, men er et mål i sig selv. Krig bryder dette princip og dermed

tanken om livets ukrænkelighed.

 

Krig skal ligeledes afvises som middel til fremme af demokrati i andre lande.

 

3.3.1 Forsvar
Menneskeværdet og respekten herfor indbefatter retten til at forsvare sig mod angreb.

Det må kun forekomme, når der findes et retfærdigt formål, dvs. selvforsvar, beskyttelse

af uskyldiges liv og sikring af grundlæggende menneskelige rettigheder. Våbenmagt må

kun bruges, når alle andre muligheder for at løse konflikten med fredelige midler er udtømte.

Det danske forsvar skal derfor opbygges og bruges i tæt dialog med befolkningen. Forsvarets

primære formål er at kunne bidrage til forsvaret af Danmark og vores allierede, men forsvaret skal i så vid udstrækning som muligt være orienteret mod internationale opgaver. Anvendelsen af militær magt skal altid være sidste udvej.

Den almindelige værnepligt skal erstattes af en civil samfundspligt, hvor alle unge skal udføre

f.eks. miljøarbejde, omsorgsarbejde, ulandsprojekter eller militærtjeneste. Det skal være muligt at frasige sig militærtjeneste under henvisning til samvittighedsfriheden, ligesom ingen må tvinges i krigstjeneste.

 

3.3.2 Sikkerhed

Dansk sikkerhedspolitik skal bygge på samarbejde, forudseenhed og helhedsløsninger i et

internationalt sikkerhedssamarbejde med udgangspunkt i folkeretten.

 

Danmark skal arbejde for en samlet alliance af frie, liberale demokratier, der aktivt arbejder

for fred og sikkerhed samt fremme af demokrati i alle dele af verden, da det er en væsentlig,

langsigtet sikkerhedsprioritet. Sikkerhedspolitikken skal forstås bredt og bygge på menneskers sikkerhed snarere end nationalstaters sikkerhed.

*

Her følger folketingskandidater fra Kristendemokraterne som er værd at lægge mærke til i fredspolitisk henseende:

*

Bjarne Nederby Jessen

http://www.kd.dk/nederby/

nederbyjessen@mail.dk

Ved Folketingsvalget 2011 var Nederby Jessen Kristendemokraternes spidskandidat i Østjyllands Storkreds.

Han var med til at udforme Kristendemokraternes Fredspolitiske program.

*